Opći uvjeti poslovanja


Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007), Agencija za promet nekretninama Ambienta nekretnine d.o.o., Ivane Brlić Mažuranić 82, Zagreb, OIB: 30391822971; donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
za poslove posredovanja u prometu nekretninama

UVOD
ČLANAK 1.

(1) Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos (uzajamna prava i obveze) između Posrednika i Nalogodavca koji stupaju u ugovorni odnos posredovanja u prometu nekretninama.
(2) Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje: OUP) sadrže odredbe osobito o sljedećem:
- obavljanje posredovanja Posrednika u prometu nekretninama,
- vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretninama, njihovom sklapanju, ispunjenju i prestanku,
- pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca,
- posredničkoj naknadi.
(3) Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.
(4) Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s pojedinačnim ugovorima o posredovanju sklopljenim s nalogodavcima. Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora sklopljenog s Nalogodavcem. Ako se pojedinačni ugovor s Nalogodavcem razlikuje od odredaba Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora.
(5) Opći uvjeti dostupni su u pisanom obliku i istaknuti na vidljivu i pristupačnu mjestu u poslovnom prostoru Posrednika na adresi: Ivane Brlić Mažuranić 82, Zagreb i na službenoj web stranici Posrednika www.ambienta.com.

OPĆE ODREDBE:
ČLANAK 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih OUP imaju sljedeća značenja:
1. Posredovanje u prometu nekretninama radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
2.Posrednik je Agencija za promet nekretninama Ambienta nekretnine d.o.o., iz Zagreba, Ivane Brlić Mažuranić 82, OIB:30391822971, koja obavlja djelatnost: Agencije za promet nekretninama, odnosno posrednik je u prometu nekretninama. Agencija Ambienta nekretnine d.o.o. je licencirana Agencija za promet nekretninama (upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina koji se vodi kod Hrvatske gospodarske komore pod brojem: 43/2022 god.; KLASA UP/I-330-01/22-01/70; datum rješenja: 10.02.2022.god. U Agenciji Ambienta nekretnine d.o.o.je zaposlen ovlašteni Agent posredovanja u prometu nekretninama koji je upisan u Imenik Agenata koji se vodi pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ured Agencije Ambienta nekretnine d.o.o. se nalazi na adresi: Ivane Brlić Mažuranić 82, Zagreb. Agencija posreduje prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama (NN 107/07; 144/12; 14/14).
3. Nalogodavac je fizička ili pravna, domaća ili strana osoba koja s Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac, strana u zamjeni nekretnina i drugi mogući sudionici u prometu nekretninama).
4. Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
5. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
6. Ugovor o posredovanju: dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika.

NARUČIVANJE USLUGE POSREDOVANJA ILI DRUGE AGENCIJSKE USLUGE:
ČLANAK 3.

(1) Zainteresirani nalogodavac za usluge posredovanja pri prodaji, najmu, zakupu ili zamjeni nekretnine obavezan je potpisati Ugovor o posredovanju sa Posrednikom u pisanom/elektroničkom obliku.
(2) Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.
(3) Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom ishođenja potrebne vlasničke i druge dokumentacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet, uknjižba vlasničkog prava u Zemljišne knjige, kao i trošak izrade energetskog certifikata za nekretninu koja postaje predmet posredovanja snosi Nalogodavac/vlasnik nekretnine.
(4) U skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama poznajemo klasičan Ugovor o posredovanju i Ugovor o isključivom posredovanju.
(5) U slučaju da se radi o dodatnim uslugama, tada se potpisuje poseban Ugovor kojim se definira opseg, cijena i rok obavljanja usluge.

UGOVOR O POSREDOVANJU
ČLANAK 4.

(1) Klasičnim Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor se sklapa u pisanom/elektroničkom obliku i na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.
(3) Nalogodavac i Posrednik su suglasni da se nakon isteka vremenskog perioda od 12 mjeseci, Ugovor automatski produžuje za slijedeće vremensko razdoblje od 12 /dvanaest/ mjeseci, ako u prvom periodu Ugovora nije sklopljen Ugovor o kupoprodaji/najmu/zakupu za nekretninu za koju je posredovano, niti Ugovor o posredovanju nije raskinut otkazom bilo koje od ugovornih strana, a nalogodavac se nije izjasnio do dana isteka prvog perioda iz Ugovora da povlači nekretninu sa tržišta.
(4)Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

SADRŽAJ UGOVORA
ČLANAK 5.

(1) U Ugovoru se navode podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi, rok i uvjete isplate posredničke naknade, te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(2) Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
ČLANAK 6.

(1) Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
(2) Na Ugovor o isključivom posredovanju primjenjuju se odredbe ovih OUP-a iz Članka 4. i 5.
(3) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
ČLANAK 7.

(1) Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen Ugovorom, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju, nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu-proviziju u cijelosti.
(4) Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivome posredovanju.

OBVEZE AGENCIJE (POSREDNIKA) PREMA PRODAVATELJU/NAJMODAVCU/ZAKUPODAVCU
ČLANAK 8.

(1) Posrednik u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
(2) Posrednik će prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, u svojim prostorijama ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja, objaviti svoju tvrtku.
(3) Usluge Posrednika se dijele na osnovne i dodatne usluge.
(4) Pri posredovanju u prodaji, najmu, zakupu ili zamjeni nekretnine Posrednik se obvezuje obaviti sljedeće osnovne usluge:
1.zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem (standardni ili isključivi) u pisanom/elektroničkom obliku;
2.obaviti provjeru stvarnog stanja nekretnine (Agent osobno vrši razgledavanje nekretnine, fotografiranje ....)
3.upoznati Nalogodavca–prodavatelja, najmodavca ili zakupodavca – s prosječnom tržišnom cijenom (prodaje-najma-zakupa) slične nekretnine, odnosno s cijenom odgovarajućih nekretnina;
4.upozoriti Nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
5. pribaviti i obaviti kontrolu pribavljenih isprava, te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
6. upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, te izvršiti sve potrebne radnje u svrhu oglašavanja nekretnine na način koji odredi Posrednik;
8. oglašavanje prodaje/najma/zakupa predmetne nekretnine radi prezentacije na tržištu, na najprimjereniji način te izvršiti sve druge radnje koje su posebno dogovorene sa Nalogodavcem, a koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za to što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
9. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s Nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
10. omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje klijenata prilikom razgledavanja nekretnine;
11.posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
12.osigurati izradu Predugovora o kupoprodaji, Ugovora o kupoprodaji, tabularne izjave, Ugovora o zakupu nekretnine ili Ugovora o najmu nekretnine,
13.ugovarati i koordinirati sastanke sa odvjetničkim uredom ili uredom javnog bilježnika vezano za realizaciju kod kupoprodajnog posla;
14.prisustvovati kod zaključenja pravnog posla kod kupoprodaje nekretnine (Predugovora i/ili Ugovora), prilikom ovjere potpisa u javnobilježničkom uredu;
15.posredovati i sudjelovati prilikom primopredaje nekretnine, te sastaviti primopredajni zapisnik kod kupoprodaje /najma/zakupa;
16.čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
17.obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate ili mu moraju biti poznate;
18.u slučaju da je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;
(5)Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno doveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBVEZA AGENCIJE POSREDNIKA PREMA NALOGODAVCU KUPCU/NAJMOPRIMCU/ZAKUPNIKU:
ČLANAK 9.

Pri posredovanju u kupnji, najmu, zakupu ili zamjeni nekretnine Posrednik se obvezuje obaviti sljedeće osnovne usluge:
1. zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem (standardni ili isključivi) u pisanom/elektroničkom obliku;
2. upoznati Nalogodavca–kupca/najmoprimca/zakupnika – s prosječnom tržišnom cijenom (prodaje-najma-zakupa) nekretnina, odnosno s cijenom odgovarajućih nekretnina;
3. nastojati za nalogodavca naći odgovarajuću nekretninu;
4. omogućiti pregled nekretnine;
5. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s Nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
6. pribaviti i obaviti kontrolu pribavljenih isprava, te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
7. upozoriti Nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
8. upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
9. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
10. osigurati izradu Predugovora o kupoprodaji, Ugovora o kupoprodaji, tabularne izjave, Ugovora o zakupu nekretnine ili Ugovora o najmu nekretnina;
11. ugovaranje i koordinacija sastanaka sa odvjetničkim uredom;
12. ugovaranje i koordinacija sastanaka sa uredom javnog bilježnika vezano za realizaciju kod kupoprodajnog posla;
13. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla kod kupoprodaje nekretnine (Predugovora i/ili Ugovora), prilikom ovjere potpisa u javnobilježničkom uredu i prisustovati prilikom isplate kupoprodajne cijene;
14. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla kod najma/zakupa nekretnine (Ugovor o najmu/Ugovor o zakupu), prilikom ovjere potpisa u javnobilježničkom uredu;
15. posredovati i sudjelovati prilikom primopredaje nekretnine, te sastaviti primopredajni zapisnik kod kupoprodaje /najma/zakupa;
16. čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
17. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate ili mu moraju biti poznate;
18. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;
19. u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležnih institucija za prijenos režijskih troškova sa Prodavatelja na Kupca;
20. u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda;
21. u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) izvršiti kontrolu režijskih troškova na nekretnini koja je predmet posredovanja kod najma/zakupa/prodaje;
Gore navedene usluge spadaju u osnovne usluge i u skladu sa time ulaze u usluge koje Posrednik pruža Nalogodavcu na temelju potpisanog Ugovora o posredovanju kod prodaje/najma/zakupa/zamjene /kupnje nekretnine. Sve ostale usluge smatraju se dodatnim uslugama. Svaka dodatna usluga se naručuje u pisanom obliku i posebno se naplaćuju (u skladu sa cjenikom Posrednika).

(6) Prilikom sklapanja svakog pojedinačnog Ugovora o posredovanju Najmodavac i Posrednik dužni su unutar Ugovora definirati sve radnje bitne sadržaju posla za koji Posrednik posreduje (najmu/ zakupu/ prodaji/ zamjeni), te o mogućim dodatnim uslugama koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja. U slučaju da je do potrebe za dodatnim uslugama došlo nakon potpisivanja Ugovora o posredovanju, Nalogodavac i Posrednik dužni su aneksom ugovora definirati opseg, cijenu i rok obavljanja dodatne usluge.

OBVEZE NALOGODAVCA (PRODAVATELJA,NAJMODAVCA,ZAKUPODAVCA) PREMA POSREDNIKU:
ČLANAK 10.

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom (standardni ili isključivi) u pisanom/elektroničkom obliku;
2. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnina, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
3. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
5. osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji Posrednika;
6. odmah nakon zaključenja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Posredniku isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju) ili najkasnije u roku od 8 (osam) dana;
7. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja (npr. oglašavanje u specijalnim medijima…);
8. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;
9. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

OBVEZA NALOGODAVCA (KUPCA,ZAKUPNIKA, NAJMOPRIMCA) PREMA POSREDNIKU:
ČLANAK 11.

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom (standardni ili isključivi) u pisanom/elektroničkom obliku;
2. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima za nekretninu koja se potražuje u cilju kupnje/unajmljivanja/zakupljivanja, što posebno uključuje vrstu nekretnine, položaj, preferiranu cijenu, u slučaju zakupa točno navesti djelatnost koja bi se obavljala u nekretnini i slično;
3. Nalogodavac koji se pojavljuje kao Nalogodavac-kupac /najmoprimac/ zakupnik dužan je obavijestiti Posrednika o svim nastalim promjenama koje su bitne za sklapanje kupoprodajnog posla kao što su: promjena okolnosti vezano za platežnu mogućnost, mogućnost dobivanja kredita banke, želja i potreba vezano za vrstu ili veličinu nekretnine te cijenu;
4. Nalogodavac koji se pojavljuje u ulozi Nalogodavca-kupca/najmoprimca/zakupnika, dužan je ukoliko sam nađe nekretninu i sklopi kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu ili ugovor o zakupu, u roku od 7 (sedam) dana pismenim ili usmenim putem obavijestiti posrednika o prestanku obveze posredovanja.
5.odmah nakon zaključenja posredovanog posla, odnosno potpisa Predugovora ili /Ugovora o kupoprodaji (u slučaju da se ne sklapa Predugovor, već direktno Ugovor o kupoprodaji ); Ugovora o najmu ili zakupu kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao, nalogodavac je obvezan Posredniku isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju) odmah ili najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Predugovora/Ugovora o kupoprodaji/ najmu/ zakupu, a nakon isplate prvog iznosa novca u ime kapare ili kupovnine.
6.nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;

POSREDNIČKA NAKNADA
ČLANAK 12.

Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje Naknada).

PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU
ČLANAK 13.

(1) Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla odnosno potpisom Predugovora (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao, odnosno potpisom Predugovora/Ugovora dviju ugovornih strana, ili najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Predugovora/ Ugovora, a nakon isplate prvog iznosa novca u ime kapare ili kupovnine.
(2) Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja predugovora, odnosno ugovora u skladu sa stavkom 1.ovoga članka.
(3) Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova, ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.
(4) Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla, dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi.
(5) Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
(6) Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

IZNOSI NAKNADA
ČLANAK 14.

(1) Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa ili iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada.
(2) Naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene tj. iznosa mjesečne najamnine/zakupnine, te se na njih obračunava PDV.
(3) Iznosi naknada navedeni su u Cjeniku, koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.
(4) Cjenik je istaknut na vidljivom i pristupačnom mjestu u poslovnom prostoru Posrednika i primjenjuje se na sve ugovore, osim ako pojedinačnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.
(5) Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s nalogodavcem, može za njega obavljati I druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove poslovanja, te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 250 kn (+PDV).
(6) Ukoliko Nalogodavac sam ponudi Posredniku naknadu, veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
(7)0 U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, Posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja, u slučaju da je nalogodavac koristio djelomičnu Posrednikovu uslugu.

SURADNJA SA DRUGIM AGENCIJAMA -POSREDNICIMA
ČLANAK 15.

Agencija Ambienta nekretnine d.o.o. je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).

PONUDA
ČLANAK 16

(1) Ponuda Posrednika Agencije Ambienta nekretnine d.o.o.  temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te su uvjetovani potvrdom. Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog promijenjenih uvjeta prodaje/najma/zakupa ili krivo danih informacija od strane vlasnika nekretnine, te mogućnost da je oglašena nekretnina prodana ili iznajmljena, a da nas o tome nije pravodobno obavijestio vlasnik nekretnine.
(2) Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi. Ako je primatelju naše ponude neki od objekata koje smo mu ponudili već poznat obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti.

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPORA
ČLANAK 17.

Način podnošenja prigovora potrošača objavljen je na web stranici Posrednika www.ambienta-nekretnine.hr, kao i u uredu Posrednika na adresi Ivane Brlić Mažuranić 82, Zagreb. Odgovor na prigovor potrošača Posrednik se obvezuje dati najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

ČLANAK 18.
Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Moguće sporove rješavati će Općinski građanski sud u Zagrebu.
Opći uvjeti poslovanja i cjenik usluga stupaju na snagu danom donošenja i dostupni su u pisanom obliku i istaknuti na vidljivom i pristupačnom mjestu u poslovnom prostoru Posrednika na adresi: Ivane Brlić Mažuranić 82, Zagreb i na službenoj web stranici Posrednika www.ambienta-nekretnine.hr.

CJENIK NAKNADA ZA POSREDOVANJE:

I KUPOPRODAJA
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 2 %

II PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
1 – 3 %,

III KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
1 – 3 %

IV ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 1-3% od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom

V ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Agencija Ambienta nekretnine
Ambienta nekretnine d.o.o.

10.02.2022.