Otok Pag, Košljun, građ.zemljište T2 i R3, prvi red do mora

prodaja Građevinsko turističko

Pag, Košljun

  • 65015m2

4.225.975 € 31.840.609 kn

Ostali podaci o nekretnini

  • Cijena 4.225.975 €
  • Cijena /m2 65 €
  • Orijentacija Jug

Opis nekretnine

Za investitore, zemljište za gradnju hotela, kampova,

Lokacija: Otok Pag, uvala Košljun, udaljenost od grada Paga 12km. Prvi red do mora, graniči s pomorskim dobrom.

Opis: Prodaje se građevinsko zemljište ugostiteljsko turističke namjene, T2 i R3 zona, od 65.015m2.

U zonama T2 (turistička naselja) mogu se graditi smještajne građevine vrste turističko naselje iz skupine hoteli u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli Ministarstva turizma, vrsta turističko naselje, te prateće građevine (ugostiteljske, sportsko-rekreacijske, trgovačke, zabavne i sl.).

 

Uvjeti uređenja i gradnje područja rekreacijske namjene u izdvojenom građevinskom području izvan

naselja su:

- R3 - uređene plaže:

- površine uređenih plaža tvore funkcionalnu cjelinu s pripadajućim građevinskim područjima naselja i ugostiteljsko turističkih zona,

- na uređenu plažu mora se osigurati pristup svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju,

- na uređenim plažama mogu se izvoditi radovi kojima se mijenjaju prirodna obilježja obale (nasipavanja, gradnja valobrana, rampa, stuba i sl.),

- dozvoljava se uređenje, a po potrebi i nasipavanje, odnosno gradnja obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje

radi osiguranja potrebnog prostora za uređenu plažu, što će se točno utvrditi posebnim projektom

te sukladno posebnim zakonskim propisima vezanim za zaštitu okoliša i prirode,

- dozvoljava se nanositi pijesak i šljunak na dijelove plaže (dohranjivanje),

- na uređenim plažama mogu se graditi i uređivati pješačke, biciklističke i zelene površine kao i

ostali prateći sadržaji (tuševi, kabine, sanitarni uređaji i sl.), otvorena igrališta za rekreacijske

sadržaje plaže (boćalište, odbojka na pijesku, aquagan, skakaonica i sl.),

- dozvoljava se postaviti komunalnu i/ili urbanu opremu (klupe, stolovi, koševi za otpatke,

suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.),

- na kopnenom dijelu uređene plaže mogu se graditi građevine, odnosno sadržaji ugostiteljske –

uslužne djelatnosti, buffet, manji restoran i sl. prema sljedećim uvjetima:

- minimalna veličina građevne čestice iznosi 1000 m2,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi kig=0.05,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti iznosi kis=0.05,

- najveća tlocrtna projekcija pojedinačne građevine može iznositi najviše 50 m2,

- najveći dopušteni broj etaža je jedna etaža, visine do najviše 4 m (od najniže kote okolnog terena do završnog ruba vijenca),

- krovište može biti ravno ili koso nagiba između 17⁰ i 23⁰,

- pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica,

- minimalni broj parkirališnih mjesta isplanirati u skladu sa uvjetima iz točke 5. ovih Odredbi.

Unutar planiranih turističkih zona sa pripadajućim površinama uređenih plaža (R3) moguća je izgradnja i građevina i vodova komunalne infrastrukture te građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (fiksna i plutajuća privezišta, vezove za privez plovnih objekata i sl.), uključivo i gradnju i uređenje javnih površina.

Za više informacija konataktirajte nas:

E-mail: info@ambienta-nekretnine.hr

tel: +38598520673 Natalija

Agencijska provizija za kupca 3% + PDV od dogovorene kupoprodajne cijene.

Kontaktirajte nas

Pošaljite upit